Polityka Prywatności

 
 1. Niniejszy dokument, nazywany dalej: Polityką Prywatności, wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych, oraz przysługujące Użytkownikom prawa i obowiązki Administratora jako Administratora danych.
 2. Administratorem danych jest: www.grabus-diamonds.com, firma Grabus Diamonds, pod adresem: Marcelińska 100A/158, 60-324 Poznań, Polska, Telefon: +48 513 583 711, E-mail: office@grabus-diamonds.com, NIP: 7792371306.
 3.  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@grabus-diamonds.com lub też pisemnie na adres: Lejla Grabus Burić (+48 513 383 711), Jana Pawła II 1A/8, 59-300 Lubin, Polska. 
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu prawidłowego realizowania usług poprzez stronę internetową dostępną pod adresem internetowym: www.grabusdiamonds.com (dalej „Sklep Internetowy”).
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do korzystania z usług Administratora, a zatem m.in. do realizacji oraz dostarczenia złożonego zamówienia tj.:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. adres zamieszkania,
 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 RODO, ani też danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych w rozumieniu art. 10 RODO. 
 7. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane za ich zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji Konta lub składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z regulaminem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.grabus-diamonds.com
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak udzielenia zgody uniemożliwia korzystanie z usług Administratora.
 9. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być wycofana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: office@grabus-diamonds.com
 10. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania. 
 11. Użytkownikom przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań:
 • jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub
 • jeżeli nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych:
 1. ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie .csv) dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam Pani/Pan dostarczyła(-czył),
 2. może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie do Administratora Danych Osobowych. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.
 1. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 
 3. Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Strony Internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Strony Internetowej. 
 4. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 5.  Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.02.2022. r. Osoby, które mają założone Konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowane o zmianach Polityki prywatności drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany podczas rejestracji konta i w przypadku niezaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta. Zmieniona Polityka prywatności będzie również udostępniania na stronie Administratora. 
 6. Zmiana Polityki prywatności nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron, ani inne okoliczności, mające miejsce przed wejściem zmiany w życie, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.